SLAAGVEREISTES / PASSING REQUIREMENTS
Gr 1 tot 3 SLAAGVEREISTES/PASS REQUIREMENTS

50% vir HUISTAAL/for HOME LANGUAGE.
40% vir WISKUNDE/for MATHEMATICS
40% vir 1STE ADDISIONELE TAAL/for 1ST ADDITIONAL LANGUAGE.

Gr 4 tot/to 6 SLAAGVEREISTES/PASS REQUIREMENTS
50% vir HUISTAAL/for HOME LANGUAGE.
40% vir WISKUNDE en EERSTE ADD. TAAL/ for MATHEMATICS and FIRST ADD. LANGUAGE.
Oorblywende 3 vakke/Remaining 3 subjects:
40% vir enige ANDER TWEE VAKKE/ or any TWO OTHER SUBJECTS.
Een vak mag minder as 40% wees/One subject may be LESS than 40%.

Gr 7 SLAAGVEREISTES/PASS REQUIREMENTS
50% vir HUISTAAL/for HOME LANGUAGE.
40% vir WISKUNDE/for MATHEMATICS.
40% vir 1STE ADDISIONELE TAAL/for 1ST ADDITIONAL LANGUAGE
40% vir enige 3 ANDER VAKKE/for any 3 OTHER SUBJECTS.
30% vir enige 2 oorblywende vakke/for any 2 remaining subjects.

DEVELOPMENT OUTCOMES
The development outcomes envisage learners who are also able to:

- Reflect on and explore a variety of strategies to learn more affectively.
- Neem as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wÍreldgemeenskap deel.
- Be culturally and aesthetically sensitive across a range of social contexts.
- Ondersoek opleidings- en beroepsmoontlikhede.
- Develop entrepreneurial opportunities.

We are very aware of the fact that the Learning Outcomes, as specified in the National Curriculum Policy Document, are the minimum requirements as specified by government for learners to achieve more than just this.

Ons is 'n Afrikaans/Engels parallelmedium skool en het 'n Afrikaanse en Engelse registerklas in elke graad. Albei strome volg presies dieselfde leerprogram en daar is geen onderskeid in die gehalte of standaard van die werk gelewer, of verwag word nie.

Ons is daartoe verbind om in elke leerling se lewe Ďn verskil te maak en om elkeen so te ondersteun dat hy of sy volle potensiaal sal verwesenlik.

LEERAREAS
GRONDSLAGFASE - GRAAD 1,2 en 3
(Departementshoof (Waarnemend): Mev Robyn Gouws)

- Geletterdheid/Literacy
- Gesyferdheid/Numeracy
- Lewensvaardighede/Life Skills

Die grondslagfase gebruik die Platinum reeks boeke.

INTERMEDIERE- SENIORFASE - GRAAD 4,5,6 en 7
( Departementshoof: Mev Elma Olivier)


- Afrikaans Huistaal (4-7)
- English Home Language (4-7)
- Afrikaans Eerste Addisionele Taal (4-7)
- English First Additional Language (4-7)
- Mathematics/Wiskunde (4-7)
- Natuurwetenskap&Tegnologie /Natural Sciences&Technology (4-6)
- Natuurwetenskap (7) / Natural sciences (7)
- Social Sciences/ Sosialewetenskap (4-6)
- Ekonomiese en Bestuurswetenskap/Economic and Management Sciences (7)
- Technology/Tegnologie (7)
- Kuns en Kultuur/Arts and Culture (7)
- Life Orientation/LewensoriŽntering (7)
- Lewensvaardigheid / Life skills (4-6)Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260