By Die Bosvolkies word gestrewe na gelukkige kleuters en ‘n gelukkige ouergemeenskap, geskoei op Christelike waardes.  Die doel van die voorskoolse speelskool is dat die kleuter tot sy/haar volle potensiaal sal ontwikkel sonder druk, maar met die nodige aanmoediging en leiding sodat hy/sy die nodige vaardighede sal bemeester wat nodig is vir ‘n suksesvolle toetrede tot formele onderrig.  Dus nie net skoolgereed nie, maar ook lewensgereed!  Die klem val op informele onderrig.

ONS LEER DEUR SPEEL!!


 • Elke 2 weke word ‘n nuwe tema (wat spesifiek op die kleuter se ervaring gerig is ) ontgin.
 • Taalaktiwiteite:  temabespreking, aanleer van ‘n versie, dramatisering, perseptuele ontwikkeling, wetenskaplike ontdekkings, bewusmaking van hulle omgewing (sluit in uitstappies of besoeke), liggaamsbewustheid en geheue-ontwikkeling.
 • Kunsaktiwiteite:  teken, verf, plak, knip, ryg en deegspel op ‘n daaglikse basis om optimale fynspier-ontwikkeling te verseker.
 • Musiekaktiwiteite:  aanleer van nuwe liedjies, luisteraktiwiteite, musiekwaardering, vertolking van musiek en slagorkes.
 • Bewegingsaktiwiteite:  ontwikkeling van grootmotoriese vaardighede, balans, hand-oog-, en voet-oogkoordinasie.
 • Sosiale ontwikkeling dmv spel:  bevorder interaksie, ontwikkel respek, hulpvaardigheid, mededeelsaamheid en persoonsontwikkeling.
 • Vryspel aktiwiteite:  fantasiespel, klim-en-klouter, wiel-, sand-, en waterspel en opvoedkundige apparaat.
 • Entrepreneurskap:  vind aansluiting by nuwe onderwysbeleid (NCS) en ons weeklikse snoepie.


 • Graad R  word by Die Bosvolkies Speelskool deur ‘n opgeleide  onderwyseres aangebied.
 • Die voorgeskrewe Departementele kurrikulum vir Gr R word gevolg.
 • Die klas is ‘n dubbelmedium-klas wat beide Afrikaans- en Engelssprekende leerlinge huisves.
 • Die res van die kleuters word soos volg ingedeel: 1  - 3  jariges(almal wat nog op die doeke is) is in die Eekhorinkie klas en 3 tot 5 jariges  vorm ‘n ander klassie, nl. die Uile klas.  Maatjies jonger as twee word beslis aanvaar.  Ons verwelkom die doekdra-brigade en help hulle om gou-gou van die doek ontslae te raak!


Hierdie bedrae word jaarliks aangepas en vasgestel na afloop van ons begrotingsvergadering.  Skoolgelde moet voor die 5de van elke maand vooruit betaal word.Daar sal gepoog word om dmv uitstappies of besoekers aan ons skool die kleuter bekend te stel aan die praktiese sy van die temas.  Verder word gepoog om die kleuters bekend te maak met die hulpdienste soos:  Verkeersafdeling, Polisie, Brandweer ens.  Daar mag dalk addisionele kostes hieraan verbonde wees en mag van die ouers verhaal word.

LW:  Geen kleuter sal ‘n uitstappie buite die dorpsgrense meemaak sonder die skriftelike toestemming van sy/haar ouers/wettige voog nie.  Binne die dorp geld die Algemene Vrywaringsvorm van die skool.

Ouers sal altyd skriftelik ingelig word van enige uitstappies wat gaan plaasvind.Ons dra op Maandae ons Bosvolkie T-hemp met enige blou kort of lang broek van u keuse (Denims is baie welkom) asook op uitstappies en spesiale geleenthede.  Die res van die week berus die keuse by u as ouer. 

Die kleuters moet asseblief nie hulle beste klere aantrek nie, aangesien daar van hulle verwag word om aan al die aktiwiteite deel te neem soos bv verf ens.   Gemerkte klere en kosblikke vergemaklik die taak van die personeel.  Daar is wel ‘n houer vir verlore klere.Kleuters sal deurgaans  geevalueer word.  Een aanpassingsverslag word in Maart uitgegee en meer volledige vorderings-verslae in Junie en Desember.Buitemuurse aktiwiteite:  Om dit vir die ouers te vergemaklik sal dit oorweeg word om op aanvraag buitemuurse aktiwiteite tydens skoolure op die perseel aan te bied.  Tans word “Kindermusik”  deur die Bosvolkies geakkommodeer.  Hierdie aktiwiteite word nie deur Die Bosvolkies bedryf nie en daarom sal die hoof en die personeel geen verantwoordelikheid vir beserings aanvaar nie.

 • Foto’s:  Individuele foto’s word in die begin van elke jaar geneem.  Ouers is nie verplig om die foto’s te koop nie, alhoewel dit werlik pragtige momente van u kleuter se ontwikkeling sal vasvang en u welkom is om dit wel aan te koop.  Informele foto’s sal deur die jaar deur die personeel geneem word op uitstappies en spesiale geleenthede en sal beskikbaar gestel word vir ouers om te koop.
 • Verjaarsdae:  Hierdie is seker die hoogtepunt in elke kleuter se lewe en daarom sal hy/sy die dag baie spesiaal behandel word.  Mammas is welkom om eetgoedjies te stuur.  Reel vooraf met die betrokke personeel. 
 • Enige ander gebeure:  Spesiale gebeurtenisse in die kleuter se lewe word graag met hom gedeel.  Laat weet gerus van troues, geboortes, kuiers ens. Konsert/Revue:  Hierdie is ‘n dag waarna elke kleuter geweldig baie uitsien!  Elke kleuter sal die geleentheid tot deelname kry.  Die kleuter se selfvertroue ontwikkel sowel as sy waardering vir ander se pogings.  Ons skakel ook by tye by die Laerskool se bedrywighede en program in.  GROOT PRET! Fondsinsamelings:  Daar sal van tyd tot tyd fondsinsamelings gehou word in samewerking met die ouerkomitee soos bv koekverkopings ens.


Die vankansieskole vir die jaar sal slegs geskied indien daar genoegsame vooraf belangstelling daarvoor is. • Afwesighede moet asb telefonies gerapporteer word.  Geen kleuter sal met ‘n aansteeklike siekte of kopluise toegelaat word om die skool by te woon nie en word slegs na volkome herstel weer toegelaat.
 • Indien u kleuter enige allergiee het, moet ons daarvan in kennis gestel word.
 • Alle medikasie wat geneem moet word, moet aan die betrokke onderwyseres oorhandig word en nie in die kleuter se besit gehou word nie


Die Speelskool sal Maandae tot Vrydae vanaf 07:00 tot 17:00 oop wees.

Aangesien ons nog speel-speel leer is dit nie van kardinale belang dat die kleuters elke dag presies om 7:00 by die skool is nie.  Ons dagprogram begin eers om 7:45.  Daar lę nog baie jare se vroeg opstaan en tydsdruk voor en daarom is daar nie regtig iets soos “laat-wees” by die Bosvolkies nie!  Ons 13:00 maatjies moet asseblief stiptelik afgehaal  word.  Verginning to 13:30 word gegee aan ouers met leerders in die laerskool. Geen kind sal meer op Adhoc-basis die naskoolsentrum mag bywoon nie.Kleuters word in die oggende by die hoofhek ontvang deur die betrokke personeellid aan diens.  Die personeellid aan diens is eers vanaf 7:00  beskikbaar.

 • Leerlinge word in die middae ontvang by die onderste klein hekkie waar hulle onder toesig van die personeellid aan diens sal wees.
 • Die hoofhek word weer gebruik as afhaalplek vir die naskoolkinders of voldag maatjies.


Die veiligheidshekke sal gesluit wees wanneer ons binne met die kleuters besig is.

 • Die gekontroleerde speelarea sal altyd onder toesig van die betrokke personeel wees en kan ook sluit.
 • Indien die kleuters deur huisbediendes, vriende, familie of saamryklubs afgehaal word, moet die onderwyseres skriftelik of telefonies daarvan in kennis gestel word.  Kleuters mag net met die nodige toestemming van ouers, deur hul ouer boeties of sussies afgehaal word.
 • Kleuters word nie na wagtende motors gestuur nie, maar moet persoonlik deur die ouers gehaal word.


Die aanpassing kan soms moeilik wees vir outjies wat die eerste maal van hul huis en moeder geskei word.  Onthou dat dit, soos enige onbekende situasie, ook in die volwasse wereld, tyd neem om aan te pas en in te skakel.  Moenie na die eerste paar dae van traantjies moed opgee nie.  Die traantjies word met liefde afgevee, terwyl u groet en vertrek.  ‘n Lang uitgerekte afskeid maak alles net meer traumaties. Wees ferm, vriendelik en selfversekerd in u optrede.  Indien ‘n ouer onseker en twyfelagtig optree, kan die kleuter hierdie situasie uitbuit en self onseker raak of u probeer manipuleer.  U is ook meer as welkom om ons te skakel om navraag aangaande u kleuter se welstand.

Wees verseker ons deur staan altyd oop indien u enige navrae of probleme het!!  Ouers word egter dringend versoek om nie in die middae laat te kom nie, aangesien dit die kleuter geweldig ontstel as hy/sy alleen agterbly nadat almal vertrek het.Elke onderwyseres gee self haar lys van benodigdhede uit, en daarom volg hier net weer ‘n paar riglyne:


 • Elke kleuter moet voorsien wees van ‘n tassie, verkieslik ‘n rugsakkie.
 • Baie belangrik vir elke dag vir alle kleuters:  Een stelletjie skoon klere, onderklere en ‘n warm kledingstuk (ons weet almal hoe onvoorspelbaar Sabie se weer is), asook ‘n plastiese sakkie.
 • Kleutertjies wat nog doek dra moet elke dag van ten minste 3-4 ekstra doeke voorsien wees, asook nat lappies (“wet wipes”).  Genoeg ekstra droe klere, veral onderkleertjies, vir die oorgang van die doek na die toilet!!
 • Alle tasse, kledingstukke en kosblikkies moet duidelik gemerk wees.

duidelik gemerk wees.


Elke onderwyseres gee self haar lys van benodigdhede uit, en daarom volg hier net weer ‘n paar riglyne:


 • Elke kleuter moet voorsien wees van ‘n tassie, verkieslik ‘n rugsakkie.
 • Baie belangrik vir elke dag vir alle kleuters:  Een stelletjie skoon klere, onderklere en ‘n warm kledingstuk (ons weet almal hoe onvoorspelbaar Sabie se weer is), asook ‘n plastiese sakkie.
 • Kleutertjies wat nog doek dra moet elke dag van ten minste 3-4 ekstra doeke voorsien wees, asook nat lappies (“wet wipes”).  Genoeg ekstra droe klere, veral onderkleertjies, vir die oorgang van die doek na die toilet!!
 • Alle tasse, kledingstukke en kosblikkies moet

 


 • ‘n Kosblikkie met toebroodjies, gesonde happies soos biltong, droe wors, vrugte, kaas, neute, grondboontjies, vrugtestafies, sout beskuitjies ens is toelaatbaar.  U mag ook ‘n ekstra sappie of melkdrankie inpak alhoewel die kleuters van koeldrank en koue water voorsien word na afloop van hul speeltyd.
 • Om onenigheid te vermy word ouers versoek om toe te sien dat geen lekkers, tjips of gaskoeldrank deel uitmaak van hul kosblikkie nie.  Help ons ook asb in hierdie verband. • ‘n Kosblikkie met toebroodjies, gesonde happies soos biltong, droe wors, vrugte, kaas, neute, grondboontjies, vrugtestafies, sout beskuitjies ens is toelaatbaar.  U mag ook ‘n ekstra sappie of melkdrankie inpak alhoewel die kleuters van koeldrank en koue water voorsien word na afloop van hul speeltyd.
 • Om onenigheid te vermy word ouers versoek om toe te sien dat geen lekkers, tjips of gaskoeldrank deel uitmaak van hul kosblikkie nie.  Help ons ook asb in hierdie verband.


Snoepie fasiliteite is wel beskikbaar op Maandae, Woensdae en Vrydae.  Stuur asb nie meer as R5-00 per keer in sy/haar eie klein beursie skool toe.  Op hierdie wyse leer hulle vroeg reeds om met geld te werk en hul gevoel van eiewaarde word versterk want “Ek het SELF gekies…!)  Die kleuters mag egter nie na hartelus koop nie en word tot ongeveer 2 items per keer “gerantsoeneer”.  Laat weet asb die skool van enige allergiee.
Geen speelgoed of troeteldiere mag skool toe gebring word nie.


 • Kleuters mag artikels wat by die week se tema pas saambring, maar die word op dit uitstalruimte geplaas en nie mee gespeel nie.
 • Die skool is gesluit op openbare vakansiedae en alle langnaweke.  Die Bosvolkies is wel oop gedurende skoolvakansies. (Des. uitgesluit)


Ons vertrou dat u kleuter baie gelukkig by DIE BOSVOLKIES sal wees en dat hulle ervarings hulle positief op hul weg na volwassenheid sal lei!

Ons sien daarna uit om u en u kleuter deel van ons Bosvolkie-gemeenskap te maak.

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260