Huiswerk het by uitstek ten doel om aan leerders die geleentheid te bied om reeds bemeesterde werk, wat verband hou met akademiese vaardighede, selfstandig te oefen.  Die doel van huiswerk is verder om aangeleerde vaardighede in te skerp en om 'n gedissiplineerde akademiese verantwoordelikheid by die kind te kweek.

 

Homework is given as an extension of work done in class.  Work that is not completed in class becomes homework.  Research exercises, oral preparation and studying for tests etc. are also part of homework.

 

Die voordeel van huiswerk is die volgende:

- Die vorming van gesonde studiegewoontes.

- Selfdissiplinering t.o.v. vryetydsbesteding.

- Die daarstelling van die nodige geleentheid vir selfstandige verwerwing en bemeestering van kennis en vaardighede op elke onderrigvlak.


Dit is van groot belang dat die ouer bemoeienis maak met die kind. Die huiswerk wat aan leerlinge in die Fase gegee word, dien as inskerping en vaslegging van werk wat reeds klassikaal behandel is, soos Wiskunde, Spelling en 'n Leesles. Leerlinge het elke dag huiswerk behalwe naweke.


Elke leerling ontvang 'n huiswerk dagboek waarin alle huiswerk geskryf word. Alle huiswerk moet deur die ouers onderteken en deur die onderwysers gekontroleer word. Hierdie huiswerk dagboeke moet te alle tye netjies gehou word en elke dag skooltoe gebring word.


Leerlinge kry elke dag huiswerk om te doen. (Tafels, lees, studie ens) Dit is egter belangrik om daarop te let dat daar elke dag vir die leerlinge geleentheid gebied word om gedurende klastyd met die huiswerk te begin. Sou die formele huiswerk (somme ens) reeds by die skool voltooi word, is daar nogtans aspekte wat tuis aandag verdien. (Studie klastoetse ens)

Tel : (013) 764 1328

Fax : (013) 764 3510

Email : admin@laerskoolsabie.co.za

Postal : Privaatsak x516 SABIE 1260